Aktuaalne Evolutsioon

Terviklik pilguheit kultuuri ja poliitikasse

Paremäärmuse langus: arengupoliitika väärtuste ja äärmuslike vaadete hingebilanss

Viimaste kuude poliitika on olnud võimas tulevärk, mille võiks kokku võtta sõnadega paremäärmuse langus. President Trump sai lüüa nüüdseks juba presidendi ametit pidavalt Baidenilt ja Kodu-Eesti pärimusväärtusi hoidvad konservatiivid EKRE ja Isamaa langesid opositsiooni. Kõik tulihingelised liberaalid hingavad kergendatult. Kogu seda ilu- ja koletulestikku pealt vaadates läksid mõtted hiljuti loetud Steve McIntoshi raamatule “Developmental Politics” (2020). Taipasin, et hetkel poliitikas toimuv on arengupoliitika väärtuste ja äärmuste bilansi õpikunäide, mille kohaselt tabas meid väärtuste pankrot. Ilmselgelt olid negatiivsed äärmused ületanud positiivsed väärtused.

Allolev väärtuste polaarsuse tabel (value polarity chart) on lihtsustatult tõlgitud (st mitte sõna-sõnalt) McIntoshi eelmise aasta raamatust ja sisaldab endas nelja suurt poliitilist jõudu, mis tänapäeva poliitmaastikku mõjutavad. Vasak-parem skaalal on näha (alustades paremalt) pärimusväärtusi hoidvad konservatiivid, vabadusväärtuste eest seisvad liberaalid, õiglusväärtusi väärtustavad liberaalid ja hoolivusväärtusi hindavad progressiivid. Arengupoliitika filosoofia kohaselt on igal poliitilisel vaatel omad head ja vead, tarkused ja rumalused, voorused ja patud, väärtused ja äärmused.

Nagu ütles ühes intervjuus Eesti 200-ga liitunud Luukas Kristjan Ilves, et “poliitikas tuleks esmalt eristada väärtused ja maailmavaated”. Väärtused on midagi, milles leiame palju ühist ja mis meid seob, aga maailmavaated (eriti äärmuslikud vaated) lõhestavad ning tekitavad pingeid. Näiteks me kõik väärtustame Eesti kultuuripärandit, indiviidi suveräänseid õigusi, töö- ja keskklassi heaolu ning puhast keskkonda. Samal ajal aga võiksime püüda vältida ja vähendada rassismi, ebavõrdsust, vennalikku kapitalismi ja lõhestavat identiteedipoliitikat. Allolevas tabelis on välja toodud nelja erineva poliitilise maailmavaate väärtused ja äärmuslikud vaated, kus tumedalt on märgitud viimasel ajal suurt polariseeritust põhjustanud rumalused.

++Keskkonnakaitse
+Sotsiaalõigused ja maailmakeskne moraalsus
+Mitmekesisus, mitmekultuurilisus ja teeme ära suhtumine
+Feminism ja LGBTQ võrdõiguslikkus
+Lokalism ja looduslähedus
+Mineviku rõhumise ja globalismi pahede väljatoomine
+Töö- ja keskklass suurettevõtete vastu
+Vähemuste ja naiste õigused ning huvid
+Majanduse ja teaduse kasv ning globalism
+Rahvusvahelised liberaalsed väärtused ja väiksem kaitsevägi
+Toetusmeetmete rakendamine
+Indiviidi suveräänsed õigused vabalt mõelda ja tegutseda
+Piiratud valitsus, privaatomand ja eraelu privaatsus
+Vabaturg
+Ettevõtlus, isemajandamine ja eelarve tasakaal
+Individuaalsete vabaduste kaitsmine kollektiivi eest
+Patriotism ja
rahvuslikud huvid
+Kultuuripärand ja pere
+Etniline sarnastumine ehk assimilatsioon
+Lääne tsivilisatsiooni kaitsmine
+Töökus,
proportsionaalsus ja
õiglaselt võrdsed tasud
HOOLIVUSväärtused
Progressiivsed postmodernistid
.
ÕIGLUSväärtused
Liberaalmodernistid
.
VABADUSväärtused
Fiskaalkonservatiivid ja liberaalmodernistid
PÄRIMUSväärtused
Sotsiaalselt konservatiivsed modernistid ja traditsionalistid
-Modernismi- ja patriotismivastasus
-Lõhestav identiteedipoliitika
-Autoritaarsed nõudmised ja ennastõigustav kirumine
-Maagiline mõtlemine ja nartsissism
-Hierarhiavastasus
-Kultuurilised eelarvamused ja tribalism
-Liigne bürokraatia
Erihuvid
-Relativistlik ja kõhklev
-Teaduslik ja religioonivastasus
Elitism ja vennalik kapitalism
-Kultuurilised eelarvamused ja tribalism
-Elitism ja isekus
-Ebavõrdsus
-Ideoloogiline jäikus ja doktrinäärsus
-Valitsuse vastane anarhia
-Sotsiaaldarvinism
-Omakasu ja monopolism
-Kultuurilised eelarvamused ja tribalism
Rassism, seksism, homofoobia, nativism ja fanatism
Religioosne fundamentalism ja teadusvastasus
-Rõhuv autoritaarsus
Moraalse arengu ja suurema kaasamise vastasus
Võõraviha ja sõjaõhutamine
-Kultuurilised eelarvamused ja tribalism
Arengupoliitika väärtuste ja äärmuste bilanss (McIntosh 2020)

Just äärmuslikud vaated ongi olnud viimaste poliitiliste muutuste katalüsaatoriks. Trumpi ja EKREt iseloomustavad pärimusväärtuste äärmused, milleks on näiteks: rassism, seksism, homofoobia, nativism, fanatism, religioosne fundamentalism, teadusvastasus, moraalse arengu ja suurema kaasamise vastasus, võõraviha ning sõjaõhutamine. Neist näidetest viimasega läks ajalukku president Trump, kes ässitas oma poolehoidjaid vägivallale ja mis päädis USA Kapitooliumi ründamisega. Seoses samasooliste abieluga on EKRE äärmuseks homofoobia. Traditsionalistide äärmusi on aidanud märgata ja tasakaalustada mõõdukamad konservatiivid, liberaalid ja progressiivid.

Kuna kõigil poliitilistel jõududel, mitte ainult konservatiividel, on loomupäraselt looduse poolt kaasa antud täitsa omaenda luukered, siis peamiselt õiglusväärtusi hoidval Keskerakonnal on nendeks arengupoliitika õpiku kohaselt näiteks erihuvid, elitism ja vennalik kapitalism. Nende pattudega seoses lahvataski hiljuti Keskerakonna uus suur korruptsiooniskandaal, mis sundis Ratase peaministri kohalt tagasi astuma. Nüüd tegeleb ta kuuldavasti aktiivselt sisekaemusega, et ennast ja oma erakonda pattudest lunastada.

Vabadusväärtuste eest seisev Reformierakond on saanud jälle võimule. Üllataval kombel koos patuse Keskerakonnaga. Aga ega keegi meist, isegi mitte mina, sina või Reform, ei ole pattude eest kaitstud. Meis kõigis on peidus peen hingebilanss: tarkus ja rumalus, ilus ja kole, head ja vead, hindamatud väärtused ja kardetud äärmused. “Viga on hind, mida arengu eest maksame,” ütles sajand tagasi tunnustatud matemaatik ja protsessifilosoof Alfred North Whitehead.


Photo from Unsplash: A Hermit (1664), Rijksmuseum, Netherlands

Leave A Comment

Your email address will not be published.